Nasz fundament

Wiodącym tematem działalności Fundacji są zagadnienia związane z profilaktyką i wychowaniem realizowane poprzez propozycje zajęć alternatywnych możliwych do wykorzystania w czasie wolnym od pracy czy nauki. Zakłada się, że znaczną część działań stanowić będą projekty realizowane cyklicznie i w ustalonym rytmie, co pozwoli na ukształtowanie wizerunku organizacji stabilnej o ustalonej linii działania oraz jego realizowanie zgodnie z poczynionymi założeniami.

W ten sposób Fundacja realizuje swoją podstawową misję jaką jest ukazywanie ludziom, że możliwe jest życie na fundamencie chrześcijańskich wartości, w sposób dostrzegający człowieka i jego świat ducha oraz traktujący potrzeby materialne jako środek do dobrego funkcjonowania a nie sposób życia. Ma to ścisły związek z asertywnością w relacjach rodzinnych, kreowaniem postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnych uzdolnień i talentów oraz otwarciem na potrzeby drugiego człowieka. Kształtowanie nowej kultury przenikniętej wartością osoby, która na pierwszym miejscu stawia być, to właściwy kierunek rozwoju człowieka i następnych pokoleń.

Chodzi tu o wdrożenie do odpowiedzialności za młode pokolenie, a zwłaszcza za własne dzieci, wykorzystywania przez człowieka zdobyczy techniki, podejścia do tematu postępu technicznego jako możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Jest to realizowane poprzez pobudzanie uczestników do autorefleksji nad dotychczasowym życiem, nad źródłami własnych doświadczeń, drogi życiowej i swojego miejsca w świecie oraz poprzez ukazanie znaczenia sposobu życia dostrzegającego człowieka i jego świat ducha oraz traktującego potrzeby materialne jako środek do dobrego funkcjonowania. Może to niewątpliwie stanowić dla uczestników zachętę do aktywności w zakresie szerzenia kultury abstynenckiej poprzez propagowanie balów i imprez bezalkoholowych oraz innych zmierzających do zachowania wartości prorodzinnych form spożytkowania wolnego czasu.

Zakres działalności uwzględnia także bezpośrednie udzielaniu pomocy materialnej i społecznej ludziom, w szczególny sposób tym, którzy nie mogą jej uzyskać z innych źródeł.

?