Informacje

„Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”

(Papież Jan Paweł II)

FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII

jest powstałą w 2009r. organizacją pozarządową,

która prowadzi działalność pożytku publicznego.

Co to znaczy Nowa Kultura?

Nowa kultura polega na rozwijaniu wartości osoby we wszystkich dziedzinach życia oraz na szerzeniu kultury będącej wyrazem wzajemnego szacunku pomiędzy ludźmi, na propagowaniu wolności od wszystkiego, co poniża godność człowieka. Chodzi tu o dostrzeganie zagrożeń, pomoc w uwolnieniu zniewolonych oraz podejmowanie działań zmierzających do uwolnienia ludzi od poniżenia,

a poprzez to budowanie nowej rzeczywistości.

Jak zamierzamy to realizować?

Nasze działania obejmują:

 1. profilaktykę i wychowanie w celu ograniczenia przyczyn i skutków patologii i zagrożeń społecznych
 2. w szczególności takich jak alkoholizm, narkomania i nikotynizm,
 3. upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie i otwartego na potrzeby innych ludzi,
 4. propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie idei ochrony środowiska, przyczynianie się do harmonijnego współżycia z naturą i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności przeciwko uzależnieniom,
 6. szerzenie idei kultury zabawy i rekreacji bez środków odurzających opartej na wzajemnym szacunku i tolerancji,
 7. udzielanie – w ramach posiadanych środków – pomocy: pozbawionym opieki, niepełnosprawnym, rodzicom nie posiadającym warunków wychowania dzieci oraz innym ludziom wymagającym szczególnej troski.

Skąd czerpiemy pomysły?

Realizacja naszych celów w znacznym zakresie możliwa będzie dzięki opartej na idei wolontariatu współpracy z osobami, które mają już duże doświadczenie w działaniach o podobnym profilu i wypracowały wiele form propagowania Nowej Kultury.

Przewidywane formy działania:

 1. festyny, aukcje , konkursy
 2. imprezy jubileuszowe, imprezy integracyjne, rodzinne uroczystości okolicznościowe,
 3. wesela bezalkoholowe, bale karnawałowe,
 4. małe formy sceniczne
 5. warsztaty: Nowa Kultura w pedagogice i profilaktyce, Profilaktyka przez zabawę

Dlaczego organizacja pozarządowa?

Mamy nadzieję, że właśnie taka forma umożliwi nam realizację zamierzeń, w sposób pozwalający na zachowanie równowagi pomiędzy działaniami a niezbędnymi do ich realizacji środkami finansowymi.

Nasze plany stają się faktem dzięki darowiznom, spadkom, zapisom, składkom. Podejmujemy pisanie projektów w celu pozyskania dotacji, subwencji oraz grantów. Jesteśmy otwarci na udział fundacji w działalności innych podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich , którym bliskie są nasze cele!

Zofia Szon – Prezes Zarządu

Założenia programowe

Zgodnie z programowymi założeniami organizacji pozarządowej Fundacja Nowa Kultura Na Warmii, osoby z nią współpracujące, za wielce istotne uważają dopilnowanie, aby realizowane zadania były przeniknięte nieustanną troską o własną wolność od zniewoleń, dostrzeganiem zagrożeń, przed jakimi stoją inni, pomocą w uwolnieniu zniewolonych i budowaniem nowej rzeczywistości. Nowa kultura polega na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia oraz na szerzeniu kultury czystości i skromności jako wyraz szacunku do osoby. Zatem koncentruje się ona na wzajemnych relacjach. W tobie i w każdym jest pragnienie bliskich relacji, przyjaźni, bycia zrozumianym i kochanym. Jakie mają być te relacje, by cię rozwijały, były wyrazem szacunku i skromności?

Chodzi tu o wszelkie działania służące ukazywaniu znaczenia dostrzegania człowieka i jego świata ducha oraz traktujący potrzeby materialne jako środek do dobrego funkcjonowania a nie sposób życia. Podejmowane działania umożliwiają rozwijanie wartości osoby jako jednego z członków wspólnoty, rozpoczynając od tej najmniejszej jaką jest rodzina, poprzez środowiska zamieszkania czy pracy, mieszkańców osiedla, ludność tej samej miejscowości, aż do wszystkich ludzi w kraju i na świecie.

?