Formy i zasady współpracy

Fundacja Nowa Kultura Na Warmii jest organizacją otwartą na wszelkie możliwe formy współpracy z dwoma pozostałymi sektorami tj. biznesem, czyli wszelkimi instytucjami i organizacjami, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym oraz administracją publiczną będących filarami aktywności społeczno – gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych. Nawiązanie współpracy wymaga czasu i zaangażowania osób, którym bliskie są cele Fundacji. Zgodnie z tym co zostało napisane we wstępie dla ludzi zaangażowanych w działania Fundacji najbardziej istotne jest to, aby dochować wierności wyznawanym wartościom, aby podstawową motywacją do działania była świadomość realizowania misji jaką niesienie dobra.

?