Formy działania

WARSZTATY

PROFILAKTYKA PRZEZ ZABAWĘ”

Program, którego realizacja rozpoczęta została w 2009r., planowany jest jako stały element działań prowadzonych przez organizację. Jest on skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wprowadzać zdrowy styl życia bez nałogów w swoich środowiskach, organizują lub zamierzają to czynić – integracyjne zajęcia okolicznościowe (wolontariusze, pedagodzy oraz wszystkie osoby zainteresowane problemem).

Głównymi celami programu są:

a) działania związane z redukowaniem i eliminowaniem czynników stwarzających zagrożenie uzależnieniem oraz wytrwała edukacja w zakresie zabaw integracyjnych wczesnej profilaktyki uzależnień; b) ukazywanie znaczenia tradycji narodowych oraz postaw patriotycznych w procesie wychowawczym

i edukacyjnym; c) ukazanie możliwości połączenia działań zapobiegawczych dotyczących uzależnień z formami edukacji i rekreacji wpisującymi się w działania powiązane z patriotycznym zwyczajem kultywowania tradycji.

Proponowane formy rekreacji pozwalają na:

  1. Zdobycie nowych umiejętności i poznanie nowych form pracy cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
  2. Zapoznanie uczestników z możliwościami zastosowania zabawy w profilaktyce uzależnień jako alternatywnej formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
  3. Ukazanie i umożliwienie nabycia nowych umiejętności pozwalających na zagospodarowanie wolnego czasu w sposób przyjazny rodzinie;
  4. Rozwinięcie kompetencji poznawczych polegających na stosowaniu konkretnych działań i używanie niezbędnych w życiu pojęć naukowych oraz emocjonalnych dotyczących rozumienia zasad okazywania swoich emocji w sposób akceptowany społecznie i stosowanie tych zasad, czyli kontrola emocji oraz ukazanie znaczenia właściwego, osobistego, wynikającego z przyjętych reguł i zasad moralnych stosowanych w odniesieniu do alkoholu – za pomocą takich form jak: taniec, zabawy ruchowe, małe formy sceniczne.
  5. Wykorzystanie zajęć warsztatowych do promowania w środowisku zdrowego stylu życia jako elementu wieloaspektowej profilaktyki zjawisk patologicznych;
  6. Zachęcenie uczestników do aktywności w zakresie szerzenia kultury abstynenckiej;

SPOTKANIA RODZIN

Jest to spotkanie edukacyjno – rekreacyjne skierowane do ludzi zdrowych, a także do rodzin z dysfunkcją, dotkniętych współuzależnieniem, zatem obejmujące trzy poziomy profilaktyki. Spotkanie stanowi praktyczny przykład możliwości twórczego i radosnego spędzenia wolnego czasu w formie udziału w imprezie o niewielkim koszcie, posiadającej natomiast walory integracji rodzinnej i społecznej. W trakcie projektu uczestnicy poznają nowe formy wypoczynku i zabawy bezalkoholowej, z zaakcentowaniem znaczenia rodzinnych więzi emocjonalnych, poszanowania norm, wartości i autorytetów. Uczestnicy biorą udział w bezalkoholowej zabawie andrzejkowej jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych. Równolegle z zajęciami dla dorosłych, dzieci pod opieką wolontariuszy spędzają czas na zajęciach z papieroplastyki, muzykowania, a także oglądają filmy edukacyjne oraz bajki, jak też biorą udział w zabawach ruchowych na wolnym powietrzu.

?