Warmia i Mazury powodzianom – błogosławieni miłosierni

Informujemy, iż w wyniku zbiórki publicznej prowadzonej na podstawie pozwolenia nr BOK.5022 – 35/10 z dnia 8 października 2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Olsztyna,zebrano środki finansowe w wysokości: 18 787,00 zł, w tym:
1. Sprzedaż cegiełek wartościowych – 2 300,00 zł
2. Aukcja dzieł sztuki i innych pozyskanych od darczyńców przedmiotów: 14 687,00 zł
3. Dobrowolne wpłaty dokonywane na konto utworzone na cel zbiórki: 1 800,00 zł,które
w całości przeznacza się na zasilenie budżetów rodzin spod Sandomierza poszkodowanych
w powodzi 2010 r. Koszty zbiórki wyniosły 0,00 (słownie: zero i 00/100 zł ) – wszelkie niezbędne nakłady ponieśli dobroczyńcy ze swoich prywatnych środków, natomiast koszty wydania decyzji oraz publikacji ogłoszenia o zakończeniu zbiórki zostały pokryte ze środków własnych Fundacji.

?