UWAGA! UWAGA! UWAGA! Kurs dla wychowawców wypoczynku

Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób (pełnoletnich i posiadających średnie wykształcenie), które dostrzegają w sobie predyspozycje do sprawowania opieki i są zainteresowane tematyką organizacji czasu wolnego.
Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wymaganych prawem uprawnień wychowawcy niezbędnych do podjęcia pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby z wieloletnim doświadczeniem,
posiadające bogatą wiedzę oraz wachlarz umiejętności w dziedzinach
związanych z tematyką kursu.

Koszt: 150,00 zł od osoby*
Termin i miejsce: do ustalenia spośród
(III LO im. M. Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3,Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie, ul. St. Kard. Hozjusza 15, Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Warmińskiej, ul. Kopernika 47, Parafia Matki Boskiej Fatimskiej ul. Bajkowa 15
Zgłoszenia – najchętniej grupowe przyjmuje i informacji udziela:
Zofia Szon – 508 824 292.
*Warunkiem odbycia się kursu jest min. 10 osób chętnych.

„POLSKA RODZINĄ SILNA!” – Marsz dla życia i rodziny 2018

Zapraszamy wszystkich, którzy uważają, że istnieje potrzeba konsekwentnej i stałej promocji ładu opartego na szacunku do życia ludzkiego oraz silnej rodziny jako centralnej instytucji porządku społecznego, zdrowego ładu kulturowego i ekonomicznego. Siódma już, olsztyńska edycja Marszu dla Życia i Rodziny będzie miała miejsce w niedzielę 10 czerwca.
W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz czterdziestą rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jest to czas sprzyjający pogłębionej refleksji nad naszą tożsamością i wartościami,która winna służyć wyciągnięciu wniosków i jasnemu określeniu fundamentów budowli, jaką jest przyszłość Ojczyzny. Dziedzictwo wiary, tradycji i kultury było przekazywane i rozwijane w czasach zaborów przez kolejne pokolenia naszych przodków, pomimo braku państwowości i narodowej podmiotowości. Nie ma wątpliwości, że przetrwanie narodu, a następnie odzyskanie niepodległości było możliwe przede wszystkim dzięki przechowaniu polskości w domach, w polskich rodzinach. Niewątpliwie największym autorytetem, który już po czasach hitlerowskiego,a następnie sowieckiego uciemiężenia przypominał nam skąd pochodzimy i kim jesteśmy był św. Jan Paweł II. To on uczył nas korzystać z wolności i apelował o budowanie przyszłości na solidnych fundamentach tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa. W sposób szczególny przypominał nam o podstawowej wartości każdego ludzkiego życia oraz silnej, kochającej się rodziny. Chcemy poprzez Marsz wyrazić wdzięczność Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę. Pragniemy dziękować naszym przodkom za przechowanie dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej tożsamości. Hasło „Polska rodziną silna!” podkreśla zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i wszelkiej pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny niech będą płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań, do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.
Uwieńczeniem marszu będzie Piknik rodzinny na terenie Parku Centralnego w Olsztynie. Przewidujemy bogaty program artystyczny zarówno dla dzieci jak i rodziców.
Marsz dla życia i rodziny jako wydarzenie o dużym znaczeniu społecznym i szerokim zakresie wiąże się z zaangażowaniem w to dzieło wielu osób, od wolontariuszy po profesjonalistów. Staramy się, aby koszty były minimalne, niektórych wydatków jednakże nie da się uniknąć. Przychylność wielu osób i firmami w latach minionych, zrozumienie i szczodrość pozwała i w tym roku mieć nadzieję na pomoc w postaci wsparcia rzeczowego bądź finansowego na pokrycie kosztów organizacyjnych. Ze swej strony oferujemy podziękowanie podczas pikniku rodzinnego oraz ekspozycję logo na festynie. Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres naszej współpracy. Prosimy również o rozpowszechnienie powyższych informacji w Państwa środowisku i zachęcenie do udziału w Marszu.
P.S.
1. Informacje dotyczące Marszu dla życia i rodziny w Olsztynie są i będą umieszczane sukcesywnie pod adresem: https://www.facebook.com/MarszDlaZyciaIRodzinyWOlsztynie
2.Wpłat można dokonywać na konto: FUNDACJA NOWA KULTURA NA WARMII al. Warszawska 68 m24, 10 – 084 Olsztyn,
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Olsztynie 29 8858 0001 2001 0100 5178 0001

PARTNERZY MARSZU

UWAGA!!! K U R S NA W Y C H O W A W C Ę W Y P O C Z Y N K U – ZMIANA TERMINÓW, MIEJSCA I KOSZTÓW maj-czerwiec 2018

Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci na podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego zapraszamy do udziału w kursie jw. Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewi-dywanego programu szkolenia.
Dodatkowe informacje: Czas trwania – 36 godz.; przewidziane są 4 spotkania: 01.i 02.06.(w godz.8.30-18),03.06.(w godz.10-16), 16.06.(w godz.8.30 -13.30).
Miejsce: Parafia Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Bajkowa 15, 10-691 Olsztyn.
Koszt udziału w kursie: 140,00 zł od osoby.
Zapisy (do 15.05.włącznie) przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292,e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
UWAGA: Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników

Kurs na wychowawcę wypoczynku ODWOŁANY

Kurs, o którym mowa we wpisie poprzednim zostaje odwołany z uwagi na brak wystarczającej liczby chętnych – następna edycja planowana jest po Świętach Wielkanocnych – szczegóły wkrótce.

K U R S NA W Y C H O W A W C Ę W Y P O C Z Y N K U – OGŁOSZENIE

Zapraszamy wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci aktywność związaną z organizacją czasu wolnego
Ukończenie kursu (skierowanego do osób pełnoletnich i posiadających co najmniej średnie wykształcenie) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Dodatkowe informacje:
Czas trwania – 36 godz., przewidziane są 4 spotkania (w godz. 9 -18) w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn ul. Kopernika 47.
Koszt udziału w kursie – 150,00 zł od osoby.
Termin: 30 stycznia – 02 lutego 2018r. Zapisy przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292, e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewidywanego programu szkolenia.

Kurs na wychowawcę wypoczynku ODWOŁANY

Z powodu niewystarczającej liczby osób zainteresowanych nie odbędzie się kurs planowany na 21.10., 28.10., 18,11., 25.11. 2017 r. W imieniu organizatorów przepraszam – Zofia Szon.

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Do udziału w KURSIE zapraszamy Wszystkich, którzy dostrzegają w sobie predyspozycje do opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz są otwarci na podejmowanie działań związanych z organizacją czasu wolnego. Ukończenie kursu (dotyczy on osób pełnoletnich) pozwoli na uzyskanie wymaganych prawem uprawnień do podjęcia sezonowej pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów wakacyjnych i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Dodatkowe informacje:
Czas trwania – 36 godzin
Zajęcia odbywać się będą w dniach: 21.10., 28.10., 18.11., 25.11.2017r. w godzinach 8-17 w budynku Wydziału Teologii UWM w Olsztynie ul.Hozjusza 15
Koszt kursu – 120,00 zł od osoby.
Zapisy i wpłaty ( najlepiej do 15.10.2017r.) przyjmuje i wszelkich informacji udziela: Zofia Szon Tel. 508 824 292, e – mail: nowa.kultura09@wp.pl
Warunkiem odbycia się kursu jest minimum 10 uczestników.
Zajęcia prowadzić będą osoby posiadające dużą wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu przewidywanego planem nauczania.

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 11 czerwca 2017 r.

W imieniu osób współtworzących KOMITET ORGANIZACYJNY INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY w Olsztynie, serdecznie zapraszam do włączenia się w kolejną, już szóstą, olsztyńską edycję Marszu dla Życia i Rodziny.
Jesteśmy przekonani, że szacunek dla życia i rodziny stanowi podstawę ładu społecznego. Marsz dla Życia i Rodziny jest wydarzeniem dającym możliwość zamanifestowania osobistej postawy w odniesieniu do wartości rodzinnych (m.in. nierozerwalne małżeństwo, dzieci wychowywane w miłujących się rodzinach, obrona praw dzieci przed urodzeniem) i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Uczestniczą w nich ci, którzy uważają, że:
rodzina winna być doceniana przez wszystkich jako miejsce rozwoju młodego po-kolenia oraz silnej więzi małżeńskiej – „aż do śmierci”… że rodzina i życie są wartościami nadrzędnymi;
dobro rodzin będących przyszłością narodu winno być tym samym priorytetem dla rządzących;
kobiety winny być otwarte na przyjęcie i miłość do każdego dziecka, a mężczyźni w poczuciu odpowiedzialności dążyć do tego, by ich rodziny były bezpieczne;
wygoda i kariera zawodowa winny być stawiane na dalszych miejscach po rodzi-nie;
Program przewiduje:
14.15 – 15.45 – przemarsz ulicami Olsztyna (początek przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika, po Mszy św. o godz. 13.00)
14.30 – 15.00 – część oficjalna na Placu Solidarności (wystąpienia, rozstrzygnięcie konkursu i inne atrakcje)
16.00 – piknik rodzinny na trawie w Parku Centralnym (koncert, gry, zabawy, poczęstunek).
Marsz dla życia i rodziny jest wydarzeniem mającym duże znaczenie społeczne i szeroki zakres oddziaływania. Jego realizacja wiąże się z zaangażowaniem w to dzieło wielu osób, w tym także wolontariuszy.Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia rzeczowego bądź finansowego, tej z każdym rokiem coraz popularniejszej inicjatywy o ogólnopolskim zasięgu.Wsparcie uzyskane od Państwa zostanie przeznaczone na pokrycie części kosz-tów organizacyjnych, wśród których są:
• Wynajęcie platformy i nagłośnienia podczas Marszu
• Wynajęcie nagłośnienia na piknik rodzinny
• Nagrody konkursowe
• Poczęstunek, napoje, słodycze dla dzieci
• Dowóz sprzętu dla orkiestry
• Gadżety dla uczestników Marszu
• Kamizelki ochronne dla służb porządkowych
• Koszulki z logo marszu
Ze swej strony oferujemy podziękowanie w uzgodnionej formie, n. p.: podziękowanie podczas pikniku rodzinnego, ekspozycję logo na festynie
Jesteśmy otwarci na różne formy i zakres naszej współpracy. Ucieszy nas każda wielkość uzyskanej pomocy.
Wpłat można dokonywać na konto Fundacji. Dziękuję.

Kurs dla wychowawców – UWAGA! ZMIANA TERMINU !

Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ LICZBY CHĘTNYCH ( PONIŻEJ 10 OSÓB) PODJĘTO DECYZJĘ O PRZESUNIĘCIU EDYCJI KURSU NA WRZESIEŃ 2017

Motto: Dobry wychowawca,który nie wtłacza,a wyzwala,nie ciągnie a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Janusz Korczak
Jest to propozycja skierowana do wszystkich osób (pełnoletnich), któ-re dostrzegają w sobie predyspozycje do sprawowania opieki i są zainteresowane tematyką organizacji czasu wolnego.
Ukończenie kursu pozwoli na zdobycie wymaganych prawem uprawnień wychowawcy niezbędnych do podjęcia pracy podczas różnego rodzaju kolonii, obozów i innych form wypoczynku zorganizowanego.
Zajęcia prowadzić będą osoby z wieloletnim doświadczeniem,posiadające wiedzę oraz wiele umiejętności i doświadczeń w dziedzinach związanych z tematyką kursu.
Koszt: 140,00 zł od osoby*
Termin: 26 – 28 czerwiec 2017r., w godz. 8.00 – 17.00,
Miejsce: Seminarium Duchowne „HOSIANUM” w Olsztynie, ul. Hozjusza 15
Zgłoszenia (do 13.06. włącznie)przyjmuje i informacji udziela:
Zofia Szon – 508 824 292.
*Warunkiem odbycia się kursu jest min. 10 osób chętnych.

ROZMOWY O DIALOGU

Pod takim tytułem realizowana jest pierwsza edycja projektu – cykl spotkań, które dotyczą jednej z najistotniejszych i niewątpliwie najtrudniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Pomysł jest efektem wakacyjnych dni skupienia osób działających jako Diakonia Nowej Kultury Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Warmińskiej. We współpracę, w zakresie techniczno – organizacyjnym (m.in. rozpowszechnienie informacji, współtworzenie programu i harmonogramu, pozyskiwanie środków finansowych) włączyła się Fundacja Nowa Kultura na Warmii. Spotkania odbywają się na terenie Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Bajkowej 15 w Olsztynie – dzięki życzliwości i gościnności jej proboszcza – ks. Mariana Matuszka, w każdy trzeci piątek miesiąca, w godzinach od 17.00 do 20.00.Każde ze spotkań – na które wstęp jest wolny – składa się z trzech części. Prelekcja i ćwiczenia (zastosowanie narzędzi psychoedukacyjnych) prowadzone są przez świeckich: zaproszonych gości oraz osoby z diakonii. Msza św. z kazaniem tematycznym – jest uwieńczeniem każdego spotkania i jego trzecią częścią. Tu swój udział zadeklarowali, odpowiadając na zaproszenie organizatorów, kapłani specjalizujący się w zagadnieniach omawianych w ramach Rozmów o dialogu: ks. dr Wojsław Czupryński, ks. dr Zdzisław Kieliszek, ks. mgr Zbigniew Kulesz, ks. dr hab. prof. UWM Zdzisław Żywica, ks. dr Bartłomiej Matczak, ks. mgr Paweł Zięba, Ks. dr Cezary Opalach, ks. dr Krzysztof Bielawny, ks. mgr lic. Marcin Sawicki oraz ks. mgr Dariusz Sonak.
Cykl zainaugurowany został 18 września – spotkanie było poświęcone tematowi: Rozmowa Boga z człowiekiem, natomiast temat spotkania październikowego (16.10.) brzmiał: Rozmowa człowieka z Bogiem.
Kolejne spotkania odbywać się będą do czerwca 2016r. i tak jak dwa pierwsze poświęcone będą różnym aspektom dotyczącym dialogu, tj.: Dialog mężczyzna – kobieta, Dialog międzypokoleniowy, Dialog przełożony – podwładny, Społeczno – kulturowe uwarunkowanie dialogu, Dialog małżeński, Chrześcijanin w świecie, Dialog matka – dziecko, Dialog ojciec – dziecko. Prelekcja i ćwiczenia prowadzone przez świeckich: zaproszonych gości oraz osoby z diakonii. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach – wszystkich zainteresowanych tematyką dialogu.

?